Community Engagements

Community Engagements 2018-2021                                           

  • Community presentation of final design -  February2019
  • Groundbreaking ceremony and community celebration - Winter2019
  • "Topping Off" construction progress celebration - Summer 2020
  • Ribbon cutting ceremony,  walk through and project status at substantial completion - Fall 2021
  • Grand opening and open house - Winter 2021
  • Trình Bày với Cộng Đồng về thiết kế cuối cùng - Thàng 2 năm 2019
  • Lễ khởi công và lễ chúc mừng cộng đồng - Mùa đông 2019
  • Lễ chúc mừng tiến độ xây dựng "Topping Off" - Mùa hè 2020
  • Lễ cắt băng khành thành, trình bày diễn tiến và tình trạng dự án - Mùa thu 2021
  • Khai trương và mở cửa Trung Tâm Phục Vụ - Mùa đông 2021​

 Ribbon Cutting Celebration

The Ribbon Cutting Celebration for the Vietnamese American Service Center on Saturday, October 23rd from 12:00 p.m. to 5:00 p.m. at 2410 Senter Rd, San Jose, CA 95111. Please RSVP for attendance. 

View the Vietnamese American Services Center Red Ribbon Celebration Flyer for more information and how to RSVP.

Past and Current flyers below

 

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.